Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Türkiye Ulusal Ozon Birimi
Hidrokloroflorokarbonların Sonlandırma Yönetim Planı (HPMP) Projesi

Hidrokloroflorokarbon (HCFC)’ların Sonlandırma Yönetim Planı, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerden HCFC grubu gazların uluslararası ve ulusal çerçevede, ithalat-ihracat ve kullanımlarına yönelik olarak kapsamlı ulusal strateji ve eylem planlarının geliştirildiği temel ulusal strateji belgesidir. Yönetim Planı kapsamında, HCFC’lerin ilgili sektörlerdeki (köpük, soğutucu imalatı, servis, vs.) mevcut kullanım durumları, alternatif gaz ve teknolojiler, ulusal ve uluslararası ilgili mevzuat ile kurumsal yapı ve kapasitelerin değerlendirilerek, belirlenen sonlandırma takvimi ve sonrasında tüm ilgili kamu, özel, meslek ve eğitim kuruluşlarınca yürütülecek faaliyetler, zamanlama, görev ve sorumluluklar ile bütçeleri de dahil olacak şekilde tanımlanmaktadır. 

Bu proje ile

  • Ülkemizdeki Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Sonlandırılması
  • Gümrük Müdürlüklerinin Ozon Tabakasını İncelten maddeler kapsamında bilinçlendirilmesi
  • Ülkemizde Ozon Tabakasını Kullanan Son Kullanıcıların bilinçlendirilmesi
  • Pilot Projelerin yapılması 

hedeflenmektedir.

Projenin bütçe Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF) tarafından sağlanmaktadır. 

HPMP Tamamlanan Aktiviteler:

PU Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında Kullanılan PU Sert Köpük Üretiminde HCFC-141b İle XPS Köpük Üretiminde HCFC 142b ve HCFC 22’nin Sonlandırılması Şemsiye Projesi

Poliüretan (PU) ve XPS köpük sektöründe şişirici gaz olarak kullanılan HCFC’lerin sonlandırılması amacıyla, bu maddeleri kullanan sektör şirketlerinin teknik donanımlarının uygun HCFC kullanmayan teknolojilere dönüşümünün, ulusal mevzuat ve Protokol gereği tamamlanması söz konusudur. Bu noktadan hareketle proje kapsamında, sert poliüretan ve XPS köpük alt sektörlerinde, proje hazırlık sürecinde belirlenen 9 şirketin HCFC sonlandırma dönüşüm yatırımlarına kısmi destek sağlanmıştır. İmalat aşamasında kullanılan HCFC uyumlu cihaz ve parçaların alternatif köpük şişirici madde olan n-pentane ve HFC-152a, dimetileter (DME), karbon dioxide (CO2) ve ethanol karışımı şişirme ajanları ile uyumlu hale getirilmesi, güvenlik donanımının ve belgelendirilmesinin sağlanması faaliyetleri yürütülmüştür.

Sektörde kullanılan OTİM miktarı yaklaşık 4781,30 MT’dur. Proje ile sektörün 900 ton HCFC-141b (99 ODP ton) OTİM kullanan kısmına müdahale edilerek, 1,872 ton HCFC 142/22  (159.1 ODP MT) sonlandırılmıştır.

 

Demonstrasyon Projesi (2019)

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD) arasında imzalanan ve UNIDO’nun 120632 no’lu proje protokolü çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi için Tanıtım ve Pilot Faaliyetler Projesi” adı ile yürütülen çalışmanın amacı, düşük KIP’a (küresel ısınma potansiyeli) sahip soğutkan kullanımı konusunda farkındalık yaratmaktır. Belirlenen beş pilot tesiste mevcut sistemlerin enerji ölçüm ve analizlerinin yapılmasının yanı sıra, kullanılan soğutkanın çevre dostu alternatiflerine dönüştürülmesi sağlanmıştır.

Daha fazla bilgi için: http://unido.sosiad.org.tr